Деник Инженеринг ЕООД

Високо и ниско строителство, реконструкции на сгради и ремонти работи в град Сливен

 

 

 

   На 17.07.2020г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073-4636-C01 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ между Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), от една страна и конкретен бенефициент „ДЕНИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

   Проектът се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз и Национално съфинансирана.

   Целта на процедурата  е  осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителния ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

   Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата бяха предвидени 173 000 000 лева.

   В процеса по одобряването на проектните предложения и сключването на договорите с кандидатите, за да се гарантира равното третиране на кандидатите в рамките на ОПИК са осигурени необходимите средства, с които да бъдат финансирани всички подадени по процедурата проектни предложения, които съответстват на Условията за кандидатстване и критериите за оценка.

За конкретния бенефициент Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало:17.07.2020г.
Край:17.10.2020г.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Повече за дейностите по проекта може да видите:

https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19

 

ДЕНИК ПРОЕКТ.pdf

 

 

Реконструкции на сгради
Научи повече
Ремонтни дейности
Научи повече